top of page

Ons privacybeleid

St Commissie d’r Bie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Mieke Haartsen is de functionaris gegevensbescherming St Commissie d’r Bie, zij is te bereiken via tel.nr. 0117-401376 of mail: cor.haartsen@hetnet.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

St Commissie d;r Bie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u of uw kind gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen, en zeker niet over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij deze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons, dan verwijderen wij deze informatie.

  • Persoonlijke gegevens op inschrijfformulier (soms)

  • Medische gegevens op inschrijfformulier (soms)


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

St Commissie d’r Bie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Informeren van de ( vrijetijdsactiviteiten )(uitnodigingen)

  • Informeren van de activiteiten (nieuwsbrief)

  • Organiseren van de vrijetijdsactiviteiten

  • Vrijwilligers die u kunnen bereiken bij onverwachte gebeurtenissen.


Geautomatiseerde besluitvorming

St Commissie d’r Bie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Dus wij laten computerprogramma’s of – systemen geen besluiten nemen. Altijd zit er een mens (een vrijwilliger van St Commissie d’r Bie) aan de knoppen en toetsen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

St Commissie d’r Bie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor u uw gegevens beschikbaar heeft gesteld. Wij hanteren geen bewaartermijnen, iedereen kan op elk moment vragen om uit het gegevensbestand te worden verwijderd. Tenzij Commissie d’r Bie op grond van de wet verplicht is bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren zullen uitsluitend de specifieke persoons- en/of bedrijfsgegevens met gerelateerde relevante informatie gedurende de wettelijke bewaartermijn moeten worden bewaard.

Uw kunt uw verzoek voor verwijdering van u gegevens per mail of schriftelijk indienen bij de in artikel 1 genoemde functionaris gegevensbescherming. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


Delen van persoonsgegevens met derden

St Commissie d’r Bie verstrekt geen persoonsgegevens aan derden en alleen als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

St Commissie d’r Bie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door St Commissie d’r Bie. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de

persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te (laten) sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens per mail of schriftelijk indienen bij de in artikel 1 genoemde functionaris gegevensbescherming. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


Klachten

St Commissie d’r Bie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https:// autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

St Commissie d’r Bie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Mieke Haartsen.

bottom of page